Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Efekty Programu

Program Kapitał Ludzki

Program Kapitał Ludzki to największy program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Unii Europejskiej w latach 2007- 2013.

Spośród 76,7 miliarda euro przeznaczonych na Europejski Fundusz Społeczny w całej polityce spójności UE w latach 2007-2013, Polska uzyskała aż 1/8 tej sumy. Była to największa inicjatywa nie tylko pośród 117 programów operacyjnych finansowanych w UE w latach 2007 – 2013 ale również w całej 50-letniej historii tego funduszu.

obraz_0

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację Programu Kapitał Ludzki

Działania podejmowane w ramach Program Kapitał Ludzki służyły przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, wzrostowi poziomu zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej. Program Kapitał Ludzki wspierał różne grupy społeczne (osoby bezrobotne, pracowników firm, nauczycieli, uczniów, studentów, osoby niepełnosprawne) i instytucje (instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, szkoły).

Projekty realizowane z Program Kapitał Ludzki wpłynęły na wzmocnienie integracji społecznej, rozwój zasobów ludzkich i potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw, poprawę jakości systemu oświaty oraz dostosowanie szkolnictwa wyższego i nauki do potrzeb rynku pracy, usprawnienie działalności administracji publicznej, zwłaszcza w obszarze wspierania przedsiębiorstw, a także wzrost zatrudnienia ludzi młodych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy, oraz zmniejszanie różnic edukacyjnych między terenami wiejskimi i miastami.

W Programie Kapitał Ludzki zrealizowano 47,5 tysiąca projektów o łącznej wartości blisko 52,9 mld zł - co stanowi ponad 100 % całości środków dostępnych z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Polski do 2015 r. Ze wsparcia w ramach EFS skorzystało aż 9 mln Polaków, czyli więcej niż co piąty z nas!

obraz2

Efekty

Europejski Fundusz Społeczny jest katalizatorem zachodzących przemian w politykach publicznych, pozwala również dobrze identyfikować wyzwania i niedoskonałości wciąż obecne w rzeczywistości społeczno – gospodarczej.

Dzięki realizacji projektów Programu Kapitał Ludzki dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego możemy mówić o znaczących, pozytywnych zmianach w obszarach zatrudnienia, edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego, adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników, integracji społecznej, dobrego rządzenia i ochrony zdrowia.

obraz_3

Zatrudnienie i rynek pracy

Jednym z głównych celów Programu Kapitał Ludzki było przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian zachodzących na rynku pracy, które są ściśle powiązanie z przemianami demograficznymi, a także utrzymującym się wysokim bezrobociem. W ramach Programu prowadzone były działania mające na celu zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych, rozwój oraz zdobywanie nowych kwalifikacji i doświadczeń zawodowych dzięki szkoleniom, stażom, dotacjom i pożyczkom na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach programu powstało 234 tysiące firm.

obraz_4

Program Kapitał Ludzki mocno wspierał aktywizację zawodową kobiet. Fundusze zostały przeznaczone m.in. na promowanie rozwiązań godzących życie zawodowe i rodzinne oraz tworzenie nowych inicjatyw gospodarczych. W wyniku realizowanych projektów, do końca 2014 r. działalność rozpoczęło 299 żłobków, 30 klubów dziecięcych oraz 49 instytucji dziennego opiekuna. Natomiast własną działalność gospodarczą założyło prawie 96 tysięcy kobiet.

Inną grupą korzystającą ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego były osoby w wieku 15-24 lata. 472 tysiące osób młodych uczestniczyło w projektach Program Kapitał Ludzki , a blisko 45,5 tysiąca uzyskało bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Podobna pomoc, ale kierowana do osób 50+, pozwoliła na przeszkolenie ponad 173 tysięcy przyszłych i obecnych pracowników w tym wieku oraz na uruchomienie przez seniorów ponad 23 tysięcy nowych firm.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w szczególnie trudnej sytuacji również należało do podstawowych zadań Program Kapitał Ludzki . W ramach Programu realizowane były projekty zmierzające do poprawy dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ich aktywizację zawodową i społeczną. Jednocześnie podejmowane były inicjatywy służące rozwojowi ekonomii społecznej, w szczególności poprzez promowanie i wspieranie zatrudnienia w tym sektorze.

W ramach Program Kapitał Ludzki wsparciem objęto ponad 167 tysięcy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prawie 14 tysięcy podmiotów ekonomii społecznej. Powstało ponad 721 spółdzielni socjalnych, łączących działalność gospodarczą z realizacją celów prospołecznych, gdzie zatrudnienie znalazły osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

obraz_1

Edukacja

U podstaw tworzenia solidnego kapitału społecznego leży właściwa edukacja – prowadzona w nowoczesnych placówkach, według programów nauczania dostosowanych do szybko zmieniającej się rzeczywistości, rozpoczynająca się już w przedszkolu. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i funkcjonowania oświaty było jednym z kluczowych obszarów wsparcia w ramach Programu Kapitał Ludzki, realizowanym m.in. poprzez modernizację systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspomaganie szkół i przedszkoli.

Dzięki realizacji projektów z Programu Kapitał Ludzki dofinansowano 5,8 tysiąca ośrodków wychowania przedszkolnego, wsparciem objęto prawie 170 tysięcy przedszkolaków na obszarach wiejskich, a 17 tysięcy szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i zawodowych wdrożyło programy rozwojowe.

obraz_5

Przeszkolono ponad 129 tysięcy nauczycieli w projektach poświęconych doskonaleniu zawodowemu. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły również na zwiększenie dostępu młodzieży i dorosłych do technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Ponadto, dzięki wsparciu w ramach Program Kapitał Ludzki wprowadzono modernizację oferty kształcenia zawodowego w ponad 3,9 tysiącach szkół i placówek, które wdrożyły programy rozwojowe. Natomiast w stażach i praktykach zawodowych u przedsiębiorców, wzięło udział ok. 245 tysięcy uczniów. Uwagę zwrócono też na zwiększenie potencjału zawodowego osób dorosłych, umożliwiając kształcenie ustawiczne ponad 95 tysiącom osób w wieku 25-64 lat.

Szkolnictwo wyższe i nauka

Jednym z celów Programu Kapitał Ludzki było także polepszenie jakości funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego, zarówno poprzez stworzenie dobrych warunków do zarządzania szkolnictwem wyższym, jak też poprzez wspieranie kierunków kształcenia, których znaczenie dla gospodarki jest największe.

Strategiczną rolę w zapewnieniu konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki odgrywają absolwenci uczelni wyższych. Stąd jednym z wyzwań rozwojowych Polski jest stymulowanie wzrostu ich liczby na kierunkach ścisłych. Realizowane w ramach Programu Kapitał Ludzki projekty, ukierunkowane były na tworzenie programów stypendialnych dla tzw. kierunków zamawianych, wdrażanie programów wyrównawczych oraz nowych lub zmienionych programów kształcenia. Mechanizm wsparcia dla kierunków zamawianych posłużył podniesieniu atrakcyjności kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Dzięki interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego, blisko 94 tysiące studentów rozpoczęło studia na kierunkach takich jak automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, wzornictwo czy informatyka. Ponad 57 tysięcy studentów zakończyło staże lub praktyki wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

obraz_7

 

Adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

Jednym z głównych celów Programu Kapitał Ludzki było wsparcie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników poprzez pomoc dla przedsiębiorców, m.in. przez dostarczenie wysokiej jakości usług okołobiznesowych. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego pracownicy objęci wsparciem uzyskali możliwość dostosowania się do zmian na rynku pracy, a pracodawcy mogli lepiej przewidywać przyszłe potrzeby dotyczące umiejętności pracowników, oferując im możliwości rozwoju, niezbędne do dostosowania się do wymagań nowych technologii i rynków.

Zadaniem projektów realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki było uwolnienie energii społecznej poprzez stworzenie jak najlepszych warunków pracy i podniesienie kompetencji zawodowych pracowników, a zwłaszcza przygotowanie ich do zmian na rynku zatrudnienia. Służył temu system szkoleń finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, z których skorzystało prawie 200 tysięcy przedsiębiorstw. Wsparciem szkoleniowym objęto 1,5 miliona pracujących osób. Aż 42% pracowników, półtora roku po zakończeniu udziału w projekcie, uzyskało awans, tj. wyższe stanowisko lub zaczęło wykonywać bardziej złożone zadania zawodowe.

 

obraz 8

 

 

47000 małych wielkich rzeczy

 

Do pobrania: Publikacja 47 000 małych wielkich rzeczy  (PDF 6 MB)