Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Co nas czeka

Europejski Fundusz Społeczny wspiera dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc pracy. Umożliwia poprawę dostępu do rynku pracy oraz mobilności geograficznej i zawodowej pracowników. Ułatwia im dostosowanie się do zmian w przemyśle oraz w systemach produkcyjnych koniecznych dla zrównoważonego rozwoju. Zachęca do wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia dla wszystkich oraz wspiera przechodzenie młodych ludzi z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, wzmacnia włączenie społeczne, oraz wspiera równość płci, niedyskryminację i równe szanse.

W ramach polityki spójności, w perspektywie 2014-2020, Polska otrzyma aż 82,5 mld euro, z czego około 13 mld będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie wykorzystywane na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym.Na poziomie krajowym przewidziano jeden Program Operacyjny–Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który otrzymał 4,4 mld euro (ok. 34% ogółu środków). Pozostałe 66% zostało rozdzielone między 16 programów regionalnych.

Rodzaje działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Na poziomie krajowym realizacji celów będzie służył Program Operacyjny-Wiedza Edukacja Rozwój, na który przeznaczono 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego.Przewidziano w nim następujące obszary wsparcia: osoby młode na rynku pracy, efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, szkolnictwo wyższe dla gospodarki, innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa oraz wsparcie dla obszaru zdrowia.

W ramach wszystkich powyższych obszarów i działań Programu Operacyjnego–Wiedza Edukacja Rozwój, pośrednio będzie realizowany także cel włączenia społecznego oraz walki z ubóstwem i dyskryminacją.

Na poziomie regionów wszystkie cele będą realizowane z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb ich mieszkańców z uwzględnieniem specyficznej sytuacji w danym województwie. Władze regionalne przygotowały strategie rozwoju społeczno-gospodarczego do 2020 roku i na ich podstawie opracowały konkretne programy wykorzystania środków unijnych, w tym także Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 znajduje się na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl